Satversmei neatbilst prokuroru izdienas pensiju samazinājums

21.04.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-86-01 „Par Prokuroru izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”.

Apstrīdētā norma noteic pensiju samazinājumu par 70 procentiem tiem izdienas pensiju saņēmējiem, kuri ir obligāti sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

Lieta ir ierosināta pēc Allas Ignatjevas konstitucionālās sūdzības, kurā tika norādīts, ka apstrīdētā norma neatbilstot no Satversmes 1. panta izrietošajam tiesiskās paļāvības principam un samērīguma principam, kā arī Satversmes 109. pantam, kas noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētajā normā ietvertais ierobežojums ir nesamērīgs un acīmredzami netaisnīgs pret to pensionāru daļu, kuru nodarbinātības ienākumi nepārsniedz pensijas neizmaksājamo daļu.

Tādēļ tiesa atzina, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 1. pantam, kā arī Satversmes 109. pantam. Tiesa noteica, ka ieturējumi no pensijām ir jāizbeidz ne vēlāk kā no šā gada 1. jūnija, bet neizmaksātā pensijas daļa ir jāatmaksā pensionāriem ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūlijam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā:  https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-86-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-86-01