Satversmei atbilst norma, kas paredz tiesības atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu

22.10.2013.

2013. gada 21. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2013-02-01 „Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Satversmes 92. panta pirmais teikums neparedz valsts pienākumu nodrošināt ikvienas civillietas izskatīšanu kasācijas kārtībā

Apstrīdētā norma (slīprakstā)

Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām un ja apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi šā likuma 452. panta trešās daļas noteikumu pārkāpumu, senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību arī šādos gadījumos: [..] 2) nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu, un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Augstākā juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lietā ir apvienotas lietas, kas ir ierosinātas pēc Latvijas Grāmatrūpniecības arodu savienības un pēc SIA „Arkolat” pieteikumiem. Pieteikumu iesniedzējas ir risinājušas tiesā civiltiesiskus strīdus. Augstākās Senāts (turpmāk – Senāts) abos gadījumos ir pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību.

Pieteikuma iesniedzējas uzskata, ka apstrīdētā norma nepamatoti ierobežo Satversmē noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi un lēmums

Par kasācijas instances būtību

Satversmes tiesa atkārtoti norādīja, ka kasācijas process vērsts uz tiesību normu vienveidīgu piemērošanu un iztulkošanu visā valstī. Lai kasācijas instances tiesa varētu pienācīgi veikt savu darbu, proti, izlemt principiālus materiālo un procesuālo normu piemērošanas jautājumus, likumdevējam iespēju robežās tā ir jāatslogo no nepamatotu sūdzību izskatīšanas. [10.1]

Par Satversmes 92. panta pirmā teikuma tvērumu

Satversmes tiesa Satversmes 92. panta pirmo teikumu vērtēja kopsakarā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantu[1], kā arī tā piemērošanas praksi Eiropas Cilvēktiesību tiesā. [9]

Tiesa atzina, ka Satversmes 92. pants negarantē ikviena lēmuma pārsūdzēšanu lietas izskatīšanas ietvaros un neparedz valstij pienākumu visās lietās noteikt iespēju spriedumu pārsūdzēt apelācijas un kasācijas kārtībā. [10.2] Satversmes 92. panta pirmais teikums neliedz valstij noteikt, kādas lietas un pie kādiem nosacījumiem ir izskatāmas kasācijas tiesvedības kārtībā. Tas ietver arī tiesības atvēlēt noteiktu rīcības brīvību Senātam, lai tas varētu izvērtēt konkrētu lietu izskatīšanas nepieciešamību. Satversmes 92. panta pirmais teikums neparedz valsts pienākumu nodrošināt ikvienas civillietas izskatīšanu kasācijas kārtībā. [10.3]

Tāpat tiesības uz pieeju tiesai izpaužas galvenokārt tādējādi, ka valstij ir jāizveido tiesa, kurā personas vismaz vienā pakāpē var vērsties strīda atrisināšanai. Tiesības uz pieeju apelācijas un kasācijas instances tiesai neietver prasību par ikvienas lietas izskatīšanu pēc būtības un pilna tiesas sprieduma sagatavošanu. [11]

Par Senāta lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību

Pieteikumu iesniedzējas pauda viedokli, ka jautājumu par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu var izvērtēt vienīgi ierosinot kasācijas tiesvedību un izskatot lietu pēc būtības. Satversmes tiesa atzina, ka Senātā saņemto kasācijas sūdzību izvērtē senatoru kolēģija, tostarp arī iepazīstoties ar kasācijas sūdzības saturu, tiesas spriedumu un lietas materiāliem. Pēc būtības šāda procedūra ir pielīdzināma lietas izskatīšanai rakstveida procesā. Turklāt kasācijas tiesvedība ir ierosināma, ja šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmās lietas nozīmi judikatūras veidošanā rodas kaut vienam no senatoru kolēģijas locekļiem. [12]

Tādējādi Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma neaizskar Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās pamattiesības.

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 464.1 panta otrās daļas 2. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stāsies spēkā tā oficiālās publicēšanas dienā. Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.

___________________________

[1] Ikvienam ir tiesības, nosakot civilo tiesību un pienākumu vai viņam izvirzītās apsūdzības pamatotību, uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā likumā noteiktā tiesā. (…)


Relīze PDF formātā: 2013-02-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2013-02-01