Satversmei atbilst aizliegums rakstīt vēstules privātpersonām, izciešot sodu soda un disciplinārajos izolatoros

02.12.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā, kurā tika skatīta tādu normu atbilstība Satversmei, kas noteic tiesību ierobežojumus personām, kas izcieš sodu izolatoros (lieta Nr. 2009-07-0103 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 432 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 88. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104. pantam”).

Lietā sūdzības iesniedzējs – Roberts Mutulis – citastarp apstrīdēja normās noteikto aizliegumu nosūtīt vēstules privātpersonām, norādot uz aizlieguma iespējamo neatbilstību Satversmes 96. pantā noteiktajām tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību.

Satversmes tiesa spriedumā ir norādījusi, ka aizlieguma mērķis ir soda izciešanas režīma nodrošināšana brīvības atņemšanas iestādēs un sabiedrības drošība. Tiesa secināja, ka aizliegums attiecas uz īsu laika posmu (maksimālais laiks, kuru persona var pavadīt izolatorā, ir 15 diennaktis) un šajā laikā tai ir nodrošinātas minimālās saziņas iespējas: telefonsarunas un telegrammu nosūtīšana. Tādēļ Satversmes tiesa atzina aizliegumu nosūtīt vēstules privātpersonām laikā, kad persona atrodas soda izolatorā, par atbilstošu Satversmei.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-07-0103_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-07-0103