Pieņemts spriedums vēl vienā lietā par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par prasības nodrošinājumu civilprocesā

05.10.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-15-01 “Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Lieta bija ierosināta pēc „Yelverton Investment B.V.” pieteikuma.

Apstrīdētā norma paredz, ka civilprocesā atbildētājs nevar iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu.

Satversmes tiesa jau ir atzinusi (2010. gada 30. marta spriedumā lietā nr. 2009-85-01), ka apstrīdētā norma tiesas procesā, kurā tiek lemts par prasības nodrošināšanu, prasītāju un atbildētāju nostāda nevienlīdzīgā situācijā, un tādēļ apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 92. pantam. Minētajā spriedumā Satversmes tiesa noteica, ka līdz brīdim, kad Saeima izdarīs grozījumus normatīvajā regulējumā, spēkā ir Civilprocesa 141. pirmā daļa iepriekšējā – 2006. gada 14. decembra – redakcijā, proti, atbildētājam ir tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru tiesa ir atteikusies atcelt prasības nodrošinājumu. Attiecībā uz konstitucionālo sūdzību iesniedzējiem norma bija atzīta par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

Izvērtējot pieteikuma iesniedzēja civilprocesuālās tiesības izskatāmās lietas kontekstā, Satversmes tiesa atzina, ka pieteikuma iesniedzējam patlaban nav iespējams iesniegt blakus sūdzību par viņam nelabvēlīgo tiesas lēmumu, ar ko daļēji apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu. Tādēļ attiecībā uz „Yelverton Investment B.V.” tiesa atzina Civilprocesa likuma 141. panta pirmo daļu, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-15-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-15-01