Pieņemts spriedums vēl vienā lietā par šķīrējtiesas kompetenci pašai izlemt jautājumu par strīda pakļautību

09.02.2015.

2015. gada 6. februārī Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2014-32-01 „Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā Civilprocesa likuma norma savulaik paredzēja, ka šķīrējtiesa pati lemj par strīda pakļautību, arī gadījumos, kad kāda no pusēm apstrīd šķīrējtiesas līguma esamību vai spēkā esamību.

Augstākā juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc akciju sabiedrības „TUKUMA STRAUME” konstitucionālās sūdzības, kurā bija norādīts, ka sūdzības iesniedzēja esot bijusi atbildētāja vairākos šķīrējtiesas procesos, tomēr šķīrējtiesa neesot bijusi tiesīga izskatīt konkrētās lietas.

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesa norādīja, ka 2014. gada 28. novembrī tā ir pasludinājusi spriedumu, atzīstot apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas dienas. Minētajā spriedumā apstrīdētā norma tika atzīta par spēkā neesošu attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju – SIA „HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA” – no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža. [2]

Satversmes tiesa atzina, ka tiesiskā situācija, kurā atrodas akciju sabiedrība „TUKUMA STRAUME” ir līdzīga tai, kurā atradās SIA „HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA”. Tādēļ Satversmes tiesa atzina, ka arī attiecībā uz akciju sabiedrību „TUKUMA STRAUME” apstrīdētā norma atzīstama par spēkā neesošu no pamattiesību aizskāruma brīža. [7]

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas ir stājies spēkā. Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2014-32-01_PR_par_spriedumu