Pieņemts spriedums lietā par zemesgrāmatu tiesnešu atalgojumu

14.12.2010.

Šodien, 14. decembrī, Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010 39 01 „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā) un trešā teikuma (2009. gada 1. decembra redakcijā), ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”.

Lietā tika skatīts jautājums par zemesgrāmatu tiesnešu amatalgas samazināšanu par 15 % (no 2009. gada 1. jūlija) un par 27 % (no 2010. gada 1. janvāra).

Satversmes tiesa secināja, ka izskatāmā lieta pēc būtības neatšķiras no iepriekš jau izskatītajām lietām par tiesnešu atalgojuma izmaiņām. Ievērojot iepriekšējos spriedumos secināto, proti, ka procentuālais samazinājums ir solidārs ar citiem varas atzariem, tas ir ieviests ekonomiskās lejupslīdes laikā un ir terminēts, tiesa noteica, ka zemesgrāmatu tiesnešu atalgojuma samazinājums par 27 procentiem atbilst Satversmei, ja no 2011. gada 1. janvāra atalgojumu rēķina saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 120.1 pantu, tas ir, saskaņā ar Satversmes tiesas 2010. gada 18. janvāra spriedumu.

Vienlaikus Satversmes tiesa vērsa uzmanību, ka šis ir jau trešais spriedums par tiesnešu atalgojuma samazināšanu šā gada laikā un līdz šīs lietas izskatīšanai likumdevējs nav lēmis par izmaiņām. Tādējādi ir stiprināta tiesnešu tiesiskā paļāvība uz likumā noteiktā atalgojuma saņemšanu.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-39-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-39-01