Pieņemts spriedums lietā par valsts tiešo atbalstu biodegvielas ražotajiem

27.10.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā, kurā vērtētas izmaiņas kārtībā, kādā tiek sniegts valsts tiešais atbalsts biodegvielas ražotājiem (lieta Nr. 2010-12-03 „Par Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”).

Apstrīdētā norma noteic: „2009. gadā neizmaksāto tiešā atbalsta summu par 2008. gada otrajā pusgadā saražoto biodegvielu 11 304 525,53 latu apmērā biodegvielas ražotājiem izmaksā līdz 2019. gadam atbilstoši valsts budžeta apakšprogrammā 21.06.00 “Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” pieejamajam finansējumam”.

Pieteikumu iesniedzējas – biodegvielas ražotājas SIA „Mamas D” un SIA „Bio-Venta”– norādīja, ka, valsts, neizmaksājot paredzētās atbalsta summas pilnā apmērā, esot pārkāpusi tiesiskās paļāvības principu (Satversmes 1. pants) un aizskārusi sūdzību iesniedzēju īpašuma tiesības (Satversmes 105. pants).

Satversmes tiesa atzina, ka ņemot vērā iepriekšējo normatīvo regulējumu, sūdzības iesniedzējas varēja rēķināties ar to, ka saņems savā īpašumā konkrētu valsts atbalsta summu, taču nevarēja paļauties uz šīs summas saņemšanu pilnā apmērā. Tiesa konstatēja, ka valsts ir noteikusi izmaksu grafiku, kas paredz iespēju segt valsts saistības pret biodegvielas ražotājiem par 2008. gadā saražoto produkciju līdz 2014. gadam, atmaksu summā iekļaujot arī likumiskos procentus, proti, sešus procentus gadā no neizmaksātās atbalsta summas.

Satversmes tiesa ņēma vērā, ka biodegvielas ražotāji saņem arī netiešo valsts atbalstu, piemēram, akcīzes nodokļa samazinājuma veidā.

Tādēļ tiesa atzina, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 1. un 105. pantam, ja valsts tiešais atbalsts par 2008. gadu tiek izmaksāts līdz 2014. gadam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-12-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-12-03