Pieņemts spriedums lietā par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas noteikumiem

11.01.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-40-03 „Par Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 173 „Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 40. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”.

Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros. Apstrīdētā norma, kas bija spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim, paredzēja: personai ir jānokārto teorētiskais un vadīšanas eksāmens, lai atgūtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, ja tās ir atņemtas uz gadu vai ilgāku laiku.

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma, kurā norādīts, ka apstrīdētā norma esot pieņemta, pārkāpjot Ceļu satiksmes likumā ietverto pilnvarojumu, proti, no likuma neizrietot likumdevēja pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt to, ka, lai atgūtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, personai ir pienākums kārtot eksāmenu.

Satversmes tiesa norādīja, ka ar likumdevēja pilnvarojumu izpildvarai jāsaprot ne tikai viena konkrēta, lakoniska tiesību norma, bet paša likuma būtība un mērķi.

Tiesa atzina, ka personu, kas izdarījusi būtisku pārkāpumu ceļu satiksmē, kura rezultātā tai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, nevar uzskatīt par kvalificētu transportlīdzekļa vadītāju. Tādējādi šādai personai ir atkārtoti jānokārto attiecīgi eksāmeni, lai tā apliecinātu savu kvalifikāciju. Likumdevējs pietiekami skaidri formulējis Ceļu satiksmes likuma mērķi, savukārt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību uzdevis izstrādāt Ministru kabinetam. Līdz ar to Ministru kabinets, pieņemot apstrīdēto normu, ir rīkojies tam piešķirtā pilnvarojuma ietvaros, tādējādi apstrīdētā norma atbilst Satversmes 64. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-40-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-40-03