Pieņemts spriedums lietā par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par prasības nodrošinājumu civilprocesā

30.03.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-85-01 “Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 92. un 105. pantam”.

Konstitucionālo sūdzību iesniedzēji – AS „Topmar Holdings” un Vitālijs Grinčišins –norādīja, ka apstrīdētā norma liedz atbildētājam civilprocesā iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu. Šāds lēmums tiekot pieņemts bez pušu piedalīšanās un atbildētājam neesot iespēju izteikt savu viedokli. Savukārt, ja tiesa noraida pieteikumu par prasības nodrošināšanu, pieteicējam ir tiesības iesniegt blakus sūdzību par šādu lēmumu.

Situācija, kad tiesa pieņem nepārsūdzamu lēmumu bez pušu uzklausīšanas un balstoties tikai uz pieteicēja argumentiem, pēc konstitucionālās sūdzības iesniedzēju viedokļa, neatbilst Satversmes 92. pantā noteiktajām tiesībām uz taisnīgu tiesu, pārkāpj Satversmes 91. pantā nostiprināto vienlīdzības principu, kā arī aizskar Satversmes 105. pantā garantētās tiesības uz īpašumu.

Pieteicējam ir tiesības lūgt nodrošināt prasību, ja pastāv aizdomas, ka sprieduma izpilde vēlāk būs apgrūtināta vai neiespējama (piemēram, atbildētājs noslēpj vai atsavina mantu). Visi prasības nodrošinājuma līdzekļi būtiski ierobežo atbildētāja tiesības rīkoties ar viņam piederošajām lietām vai liedz atbildētājam veikt konkrētas darbības.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma nostāda puses nevienlīdzīgā situācijā un atbildētāja tiesības tiek nesamērīgi ierobežotas. Tādēļ tiesa atzina, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 92. pantam.

Satversmes tiesa noteica, ka līdz brīdim, kad Saeima izdarīs grozījumus normatīvajā regulējumā, spēkā ir Civilprocesa 141. pirmā daļa iepriekšējā – 2006. gada 14. decembra – redakcijā. Šī norma paredz atbildētājam tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru tiesa ir atteikusies atcelt prasības nodrošinājumu.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-85-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-85-01