Pieņemts spriedums lietā par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu

12.10.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-74-03 „Par likuma „Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. DL-01/2010 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”, kadastra Nr. 6660 003 0167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pantā nostiprinātas ikvienas personas tiesības uz īpašumu, kā arī īpašuma tiesību ierobežošanas nosacījumi.

Salacgrīvas novada dome 2010. gada 21. aprīlī apstiprināja detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Zivtiņas” Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Tūjā, saskaņā ar kuru šajā teritorijā bija paredzēts izvietot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons” bāzes staciju „Tūja”.

Pieteikuma iesniedzēji – septiņas fiziskās personas, kuru īpašumi atrodas blakus apstrīdētā detālplānojuma teritorijai, – norādīja, ka apstrīdētais detālplānojums ierobežo viņu pamattiesības uz īpašumu, jo LMT bāzes stacija „Tūja” samazina viņu īpašuma vērtību, kā arī negatīvi iespaido ainavu un skata tiesības. Turklāt apstrīdētā detālplānojuma izstrādes, pieņemšanas un spēkā stāšanās procesā esot pieļauti vairāki pārkāpumi.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā detālplānojuma izstrādes, apstiprināšanas un spēkā stāšanās procesā nav pieļauti būtiski pārkāpumi.

Tāpat Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētais detālplānojums neaizskar pieteikuma iesniedzējiem Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības uz īpašumu. Spriedumā norādīts, ka pieteikuma iesniedzēju nekustamos īpašumus neskar LMT bāzes stacijas „Tūja” aizsargjosla, un pieteikuma iesniedzēji arī turpmāk savus nekustamos īpašumus var izmantot saskaņā ar Liepupes pagasta teritorijas plānojumā norādīto, proti, savrupmāju apbūvei. Satversmes tiesa, atsaucoties uz savu iepriekšējo praksi, arī norādīja, ka pieteikuma iesniedzējiem nav neierobežotu tiesību uz ierastās ainavas un vides saglabāšanu.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdēto detālplānojumu par atbilstošu Satversmes 105. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-74-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-74-03