Pieņemts spriedums lietā par reliģisko priekšmetu glabāšanu ieslodzījuma vietās

18.03.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-50-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” pirmā pielikuma, ciktāl tas neparedz reliģisko priekšmetu glabāšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam”.

Satversmes 99. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

Lietas nosaukumā minēto Ministru kabineta noteikumu pirmais pielikums reglamentē priekšmetus un pārtikas produktus, kurus notiesātajiem atļauts glabāt. Reliģiskie priekšmeti šajā pielikumā nav ietverti, tāpēc to glabāšana nav atļauta. Pieteikuma iesniedzējs Nauris Rakuzovs norādīja, ka apstrīdētā norma pārkāpjot viņa reliģiskās pārliecības brīvību.

Satversmes tiesa norādīja, ka apstrīdētā norma ierobežo reliģiskās pārliecības brīvību. Tiesa atzina, ka ne Ministru kabinets, ne Ieslodzījuma vietu pārvalde nav pamatojuši to, ka reliģiskie priekšmeti radītu lielāku apdraudējumu sabiedrības drošībai nekā priekšmeti, kuru glabāšana ir atļauta. Turklāt ieslodzījuma vietu sniegtā informācija liecina par to, ka arī šobrīd šādu priekšmetu glabāšana tiek atļauta, veicot individuālu izvērtējumu.

Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 99. pantam. Tiesa norādīja, ka Ministru kabinetam ir pienākums noteikt vienotus principus, lai ieslodzījuma vietas administrācijai būtu iespēja lemt par atļauju vai aizliegumu notiesātajiem glabāt reliģiskos priekšmetus, ņemot vērā konkrētā gadījuma individuālos apstākļus. Ņemot vērā to, ka jaunā regulējuma ieviešanai ir nepieciešams laiks, tiesa atzina apstrīdēto normu par spēku zaudējušu no 2011. gada 1. oktobra.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-50-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-50-03