Pieņemts spriedums lietā par piespiedu nomas maksas apmēra ierobežojumiem

27.01.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-22-01 „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” pārejas noteikumu 7. punkta, ciktāl tas attiecas uz zemi zem daudzdzīvokļu mājām, un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Apstrīdētās normas paredz, ka zemes gabala nomas maksa piespiedu nomas gadījumā 2009. un 2010. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas maksas apmēru vairāk kā par 25 procentiem. Pieteikuma iesniedzējai Soņai Traubei pieder zemes īpašums, uz kura atrodas privatizēta daudzdzīvokļu māja. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētās normas citastarp aizskarot viņas īpašuma tiesības.

Satversmes tiesa norādīja, ka 2009. gada 15. aprīlī tā ir pieņēmusi spriedumu lietā, kura citastarp bija apstrīdētās līdzīga satura normas, proti, zemes nomas maksa 2008., 2009. un 2010. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas maksas apmēru vairāk kā par 25 procentiem. Tiesa atzina šīs normas par neatbilstošām Satversmes 105. pantam un spēkā neesošām no 2009. gada 1. novembra.

Tiesa atzina, ka izskatāmās lietas apstrīdētās normas, lai gan tās formāli ir grozītas 2009. gada oktobrī, faktiski atstāj spēkā iepriekšējo situāciju. Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdētās normas par neatbilstošām Satversmes 105. pantam. Tomēr tiesa atzina, ka apstrīdēto normu atcelšana no pieņemšanas brīža nesamērīgi apgrūtinātu dzīvokļu īpašniekus, jo iespējamā nomas maksa par 2009. gada nogali un 2010. gadu pieaugtu pat vairākkārt. Tiesa ņēma vērā, ka apstrīdētās normas bija spēkā relatīvi īsu laiku – vienu gadu un divus mēnešus – un jau (no 2011. gada 1. janvāra) zaudējušas savu spēku. Tādēļ tiesa atzina, ka apstrīdētās normas nevar atzīt par spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-22-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-22-01