Pieņemts spriedums lietā par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu

12.05.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-56-03 „Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem” sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskā daļa „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošā Akmeņraga meža daļām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikuma iesniedzēja – biedrība „Zemes draugi” – pauda uzskatu, ka Sakas pagasta teritorijas plānojums nosaka divām apstrīdētajām teritorijām tādu plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, kas ir pretrunā ar Satversmes 115. pantu. Paredzot meža zemes transformēšanas un apbūves iespējas dabas liegumiem „Pāvilostas pelēkā kāpa” un „Ziemupe” piegulošajās teritorijās, tiekot radīta negatīva ietekme uz šīm īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas turklāt ir Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000 teritorijas).

Satversmes tiesa norādīja: ja, veicot stratēģisko novērtējumu, secināts, ka plānojumā iecerētā teritorijas izmantošana negatīvi ietekmēs Natura 2000 teritoriju, īpaši teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi var attiekties ne tikai uz pašu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, bet arī uz tai piegulošajām teritorijām.

Satversmes tiesa atzina minēto teritoriju plānojumu, ciktāl tas paredz Aizsargjoslu likumā neparedzētas būvniecības iespējas krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī tādu teritorijas izmantošanu, kas var negatīvi ietekmēt dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” un „Ziemupe” teritoriju, par neatbilstošu Satversmes 115. pantam. Tiesa norādīja, ka pašvaldība nav rūpīgi vērtējusi Vides pārskatu, iesaistīto institūciju un sabiedrības viedokli kopsakarā ar teritorijas plānojuma izstrādāšanas mērķi. Tāpat stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes un sabiedriskās apspriešanas laikā pašvaldība bija sniegusi nepilnīgu un neprecīzu informāciju par plānoto teritorijas izmantošanu.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma pilnu tekstu ir iespējams izlasīt Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-56-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-56-03