Pieņemts spriedums lietā par normu, kas paredz likvidētā uzņēmuma mantas pielīdzināšanu bezmantinieka mantai

07.10.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-113-0106 “Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5. pantam”.

Apstrīdētā norma paredz, ka manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, pielīdzināma bezmantinieka mantai un to pārņem valsts.

Satversmes tiesa izskatīja lietu pēc Dānijas pilsoņa Holgera Hākona Kristensena (Holger Haakon Kristensen) konstitucionālās sūdzības. Latvijā reģistrētais uzņēmums, kurā viņš bija vienīgais dalībnieks, tika izslēgts no uzņēmumu reģistra un atlikusī manta pielīdzināta bezmantinieka mantai, jo līdz 2004. gada 31. decembrim nebija pieteikta uzņēmuma ierakstīšana komercreģistrā vai tā likvidācija. Pieteikuma iesniedzējs citastarp uzskata, ka tādējādi tikušas pārkāptas viņa tiesības uz īpašumu, kas garantētas Satversmes 105. pantā.

Satversmes tiesa konstatēja, ka apstrīdētās normas mērķis ir nevis atņemt īpašumtiesības kādas mantas īpašniekam, bet gan regulēt īpašumtiesības uz mantu, kurai zudis īpašnieks vai pārvaldītājs, t.i., norma nodrošina, ka manta, kas atlikusi pēc uzņēmējsabiedrības izslēgšanas no uzņēmumu reģistra, nepaliek bez īpašnieka. Tieši no uzņēmēja rīcības bija atkarīgs tas, vai šī norma būs attiecināma uz tai piederošo uzņēmējsabiedrību, proti, uzņēmējam bija iespēja vairāku gadu garumā izlemt, kā rīkoties ar uzņēmumu un tam piederošo mantu. Ja apstrīdētā norma nebūtu pieņemta, valstij nāktos ieguldīt nesamērīgus resursus to uzņēmējsabiedrību likvidācijai, kuru īpašnieki par tām nav izrādījuši nekādu interesi. Taču norma neierobežo tiesības saņemt kompensāciju, kas personai varētu izrietēt no Latvijas Dānijas līguma.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 105. pantam un Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-113-0106_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-113-0106