Pieņemts spriedums lietā par Medzes teritorijas plānojumiem

03.05.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-54-03 „Par Grobiņas novada domes 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, ar kuriem apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Medzes pagasta teritorijā un Grobiņas novada domes 2010. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 62 „Detālplānojums īpašumam „Papardes” Medzes pagastā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam”.

Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115. pants garantē tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Lietā apvienotas divas lietas: par Medzes pagasta teritorijas plānojumu, kā arī par īpašuma „Papardes” detālplānojumu. Pieteikumos tika norādīts, ka plānojumi, kas paredz vēja elektrostaciju (VES) apbūves teritoriju noteikšanu Medzes pagasta teritorijā, esot izstrādāti, pieļaujot būtiskus procesuālos pārkāpumus. Tāpat VES izbūve ierobežojot blakus esošo zemes gabalu īpašnieku tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa, vērtējot plānojumu pieņemšanas procedūru, konstatēja, ka apstrīdētie akti ir izstrādāti un pieņemti atbilstoši normatīvajam regulējumam. Citastarp, teritorijas plānojuma grozījumiem veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, atbilstoši normatīvajiem aktiem ir rīkotas sabiedriskās apspriešanas un tajās izteiktie viedokļi ir vērtēti un pēc iespējas ņemti vērā. Tādējādi tiesa atzina, ka teritorijas plānojums un detālplānojums atbilst Satversmes 115. pantam.

Vērtējot pieteikuma iesniedzēju īpašuma tiesību aizskārumu, tiesa to atzina par samērīgu. Tiesa norādīja, ka īpašuma tiesību ierobežojums nav liels un ir mazāks par labumu, ko sabiedrība gūs no vēja enerģijas ieguves attīstības konkrētā projekta ietvaros. Tiesa ņēma vērā gan enerģētikas sektora attīstības svarīgumu Latvijā, gan to, ka, piemēram, detālplānojums paredz VES izbūvi noteiktā attālumā no tuvumā esošajām dzīvojamām mājām. Arī citos detālplānojumos, kas tiks izstrādāti vēja enerģijas ieguves teritorijām, ir iespējams paredzēt VES izbūvi pienācīgā attālumā no dzīvojamām mājām.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdēto plānojumu un detālplānojumu par atbilstošu Satversmes 105. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma pilnu tekstu ir iespējams izlasīt Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-54-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-54-03