Pieņemts spriedums lietā par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām

20.05.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-70-01 „Par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”.

Satversmes 91. pants paredz visu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants aizsargā personu īpašuma tiesības.

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk – Likums) 14. panta pirmā daļa paredz: ja taksācijas periodā peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultātā nodokļa maksātājam radušies zaudējumi, tad tos var segt hronoloģiskā secībā no nākamo astoņu taksācijas periodu apliekamā ienākuma. Panta otrā un trešā daļa (apstrīdētās normas) paredz, ka nodokļa maksātājam, kontroli pār kuru iegūst persona vai personu grupa, kas iepriekš to nekontrolēja, un kurš piecus taksācijas periodus pēc kontroles maiņas nesaglabā to pašu pamatdarbības veidu, kāds bijis iepriekšējos divos taksācijas periodos pirms kontroles maiņas, nav tiesību ar nodokli apliekamo ienākumu samazināt par iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumiem.

Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Kuldīgas RPB” – uzskata, ka šāda kārtība aizskar tās īpašuma tiesības un nostāda uzņēmumu nevienlīdzīgā stāvoklī salīdzinājumā ar tiem uzņēmumiem, kuros nav mainījusies kontrole un nav mainījies pamatdarbības veids.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētās normas ir vērstas gan uz valsts budžeta ieņēmumu nodrošināšanu, gan uz nodokļu sloga mazināšanu tādām komercsabiedrībām, kas pēc kontroles maiņas saglabā savu pamatdarbības veidu un arī darba vietas.

Tādējādi tiesa atzina apstrīdētās normas par atbilstošām Satversmes 91. un 105. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-70-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-70-01