Pieņemts spriedums lietā par atšķirībām pilsoņu un nepilsoņu pensiju aprēķināšanas noteikumos

17.02.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-20-0106 „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par Latvijas nepilsoņu darba un tam pielīdzināto periodu pielīdzināšanu apdrošināšanas stāžam) atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1. pantu un Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēka Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pants noteic, ka Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas, bet Konvencijas Pirmā protokola 1. pants nodrošina tiesības uz īpašumu.

Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1. punkts uzskaita bijušās PSRS teritorijā uzkrātos darba un tam pielīdzinātos periodus, kas ir pielīdzināmi apdrošināšanas stāžam un attiecīgi ietekmē vecuma pensijas aprēķinu. Latvijas nepilsoņiem, salīdzinājumā ar pilsoņiem, šo periodu loks ir šaurāks, proti, apdrošināšanas stāžam tiek pielīdzināts tikai mācību un represiju laiks. Pieteikuma iesniedzēji Jurijs Savickis, Asija Sivicka, Marzija Vagapova, Genādijs Ņesterovs un Vladimirs Podoļako norādīja, ka atšķirīgie noteikumi apdrošināšanas stāža aprēķināšanā attiecībā pret pilsoņiem un nepilsoņiem esot diskriminējoši.

Satversmes tiesa norādīja, ka saskaņā ar valsts nepārtrauktības doktrīnu Latvija nav bijušās PSRS tiesību un pienākumu pārmantotāja un Latvijas valstij nav jāuzņemas citas valsts saistības nodrošināt personas ar vecuma pensiju par ārpus Latvijas teritorijas nostrādāto laiku.

Latvija ir noslēgusi līgumus, kas paredz apdrošināšanas stāža savstarpēju atzīšanu, ar vairākām valstīm, to skaitā, Lietuvu, Igauniju, Krievijas Federāciju, Baltkrieviju, Ukrainu, u.c. Tādējādi jautājums par ārpus Latvijas teritorijas uzkrāto darba periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā tiek risināts, noslēdzot divpusējus starpvalstu līgumus par sadarbību sociālās drošības jomā vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Līdz ar Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1. pantu.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā:  https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-20-0106_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-20-0106