Pieņemts spriedums lietā par apelācijas instances sprieduma administratīvā pārkāpuma lietās pārsūdzēšanas iespējām kasācijas kārtībā

10.10.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-01-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”.

Lietā tika apvienotas lietas, kas ierosinātas pēc Bertolda Martina Flika, politisko partiju apvienības „Zaļo un Zemnieku savienība” un Vladimira Čerkasova pieteikuma. Tiesa vērtēja apstrīdētās normas („Apelācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā”) atbilstību Satversmes 92. pantam, kas noteic tiesības uz taisnīgu tiesu, un 91. pantam, kas nodrošina personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā.

Satversmes tiesa citastarp norādīja, ka ne Satversme, ne Latvijai saistošie starptautiskie tiesību akti neparedz valsts pienākumu nodrošināt jebkuras kategorijas lietas izskatīšanu vairākās tiesu instancēs. Viens no kasācijas instances mērķiem ir sekmēt tiesību normu vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu visā valstī. Pārsūdzēšana kasācijas instancē ir attaisnojama lietās, kuras varētu attīstīt likumu vai dot ieguldījumu likuma vienveidīgā interpretācijā.

Lielākā daļa administratīvo pārkāpumu lietu nav sarežģītas vai arī ir tādas, kurās nepieciešams ātrs tiesisko attiecību galīgais noregulējums. Tiesa atzina, ka personas tiesības administratīvo pārkāpumu lietā ir pietiekami aizsargātas, lietu pēc būtības izskatot jau pirmajās divās tiesu instancēs.

Savukārt, vērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 91. pantam, tiesa norādīja, ka nav salīdzināmas procesu dalībnieku tiesības dažāda veida tiesu procesos un nav pamata šīs tiesības vienādot. Likumdevējam ir plašas tiesības atšķirīgi regulēt dažādu tiesvedības procesu dalībnieku procesuālo tiesību apjomu.

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 91. un 92. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-01-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-01-01