Pieņemts jauns Satversmes tiesas reglaments

12.02.2014.

2014. gada 5. februārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi jaunu reglamentu. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 14. pantu Satversmes tiesas reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Satversmes tiesas struktūru un darba organizāciju. Reglamentu pieņem ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Pēdējo gadu laikā Satversmes tiesas procesā notikusi nozīmīga attīstība un tādējādi radās nepieciešamība pilnveidot normatīvo regulējumu.

Reglamentu izstrādāja Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku veidota darba grupa. Darba grupa sagatavoja tik apjomīgus priekšlikumus, kas pārsniedza grozījumu iespējas, un tādēļ tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu Reglamentu.

Jaunais Reglaments veidots atbilstoši Satversmes tiesas likuma struktūrai, saglabājot iepriekšējā Reglamenta regulējumu tiktāl, ciktāl tas precizē likumā ietverto normu saturu.

Reglamentā papildus līdzšinējam procesuālajam regulējumam iekļautas normas par neregulētu procesuālo jautājumu izlemšanas kārtību, saziņu ar sabiedrību un dokumentu apriti. Reglamentā precizēta Satversmes tiesas amatpersonu kompetence un to ievēlēšanas kārtība.

Jaunais Reglaments precīzāk un detalizētāk atspoguļo Satversmes tiesas procesa gaitu, kā arī nodrošina efektīvāku tiesas darba organizāciju.

Reglaments ir publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Reglaments stāsies spēkā rīt, 13. februārī.