Pēc deputātu pieteikuma ierosināta lieta par darbspēju zaudējumu atlīdzības izmaksas noteikumiem

28.06.2010.

Satversmes tiesā ierosināta vēl viena lieta „Par likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 14. panta septītās daļas un 20. panta devītās daļas, likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. panta devītās daļas (likuma redakcijā no 2004. gada 25. novembra līdz 2009. gada 16. jūnijam) un likuma „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” 6. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”.

Lieta ierosināta pēc 9. Saeimas divdesmit viena deputāta pieteikuma, kurā citastarp norādīts, ka apstrīdētās normas kopumā paredzot pilnībā pārtraukt atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksu gadījumos, ja personas darbspēju zaudējums ir mazāks par 25 procentiem vai persona saņem bezdarbnieka pabalstu, kā arī samazināt vai pārtraukt atlīdzības izmaksu gadījumā, ja persona saņem vecuma pensiju vai izdienas pensiju. Turpretim, piemēram, invalīdi vienlaikus saņemot gan atlīdzību par darbspēju zaudējumu, gan invaliditātes pensiju.

Saeimas deputāti lūdz atzīt apstrīdētās normas par neatbilstošām Satversmes 1. pantam (Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika), 91. pantam (Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas) un Satversmes 109. pantam (Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos).

 Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 30. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 22. novembris.


Relīze PDF formātā: 2010-45-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-45-01