Pēc Augstākās tiesas Senāta pieteikuma ierosināta lieta par likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” normām

12.03.2013.

2013. gada 12. martā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta piektās daļas 2. punkta un 23.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Apstrīdētās normas

Likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta piektās daļas 2. punkts noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.1 panta pirmā daļa paredz, ka Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju iniciatīvas grupa var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 1. pants: „Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Lietas fakti

Pieteikumu ir iesniedzis Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments, kura lietvedībā ir lieta par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lēmumu nenodot parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”.

Pieteikuma iesniedzējs pauž viedokli, ka apstrīdētās normas ir pretrunā ar varas dalīšanu principu, proti, gan CVK, gan AT Senāta kompetence esot pārāk plaša. Saskaņā ar apstrīdētajām normām, CVK esot jāpārbauda iesniegtā likumprojekta konstitucionalitāte. Savukārt tiesai, pārbaudot CVK lēmuma tiesiskumu, esot jāveic likumdošanas iniciatīvas saturiskā kontrole, kas citkārt būtu jādara Saeimai.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 14. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 12. augusts.


Relīze PDF formātā: 2013-06-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-06-01