Paziņojums sūdzību iesniedzējiem

20.06.2010.

Satversmes tiesā pēdējās dienās ir saņēmusi vairākus tipveida dokumentus no personām, kas sūdzas par atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra samazinājumu. Dokumenti tiek nosaukti par konstitucionālajām sūdzībām un tajos tiek izteikts lūgums pievienot sūdzības iepriekš iesniegtajai Vitalija Pčelova konstitucionālajai sūdzībai, pēc kuras Satversmes tiesā jau ir ierosināta lieta.

Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Satversmes tiesas likumu konstitucionālajā sūdzībā ir jānorāda: sūdzības iesniedzējs, institūcija vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu (tiesību normu), lietas faktisko apstākļu izklāsts, sūdzības juridiskais pamatojums (jāpierāda, ka personai radīts tiesību aizskārums un norma neatbilst augstāka juridiska spēka normai) un prasījums Satversmes tiesai.

Tas nozīmē, ka konstitucionālajā sūdzībā ir obligāti jābūt aprakstītiem faktiem par konkrēto sūdzības iesniedzēju, kā arī jābūt sūdzības juridiskajam pamatojumam. Vairākas personas var iesniegt kopīgu sūdzību, taču likums neparedz tiesības pievienoties kādai citai, jau iepriekš iesniegtai sūdzībai. Satversmes tiesa nevar ierosināt lietu pēc tādas sūdzības, kurā nav norādīti nedz konkrēti faktiski apstākļi par katru no sūdzības iesniedzējiem, nedz sūdzības juridiskais pamatojums.

Informējam, ka uz sūdzībām, kuras neatbilst likuma prasībām, Satversmes tiesa sniedz noraidošas atbildes.