Pāvilostas teritorijas plānojuma daļa atbilst Satversmei

10.10.2014.

2014. gada 9. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2013-19-01 „Par Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.– 2024.  gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ciktāl tie attiecas uz dabas liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa” piegulošo Zaļkalna mežu un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošo Akmeņraga meža daļu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Pāvilostas teritorijas plānojums, kas attiecas uz Zaļkalna mežu un Akmeņraga meža daļu, izstrādāts atbilstoši tiesību normām

Apstrīdētās normas un lietas fakti

Lieta ierosināta pēc biedrības „Zemes draugi” pieteikuma, kurā apstrīdēta Pāvilostas teritorijas plānojuma daļa, kas attiecas uz Zaļkalna mežu un Akmeņraga meža daļu. Minētās teritorijas atrodas blakus dabas liegumiem. Teritorijas plānojums atļauj Zaļkalna mežā iekārtot mežaparku, izveidojot arī atpūtas vietas. Savukārt Akmeņraga meža teritorijā ir atļauta apbūve, proti, lauku sētu (viensētu) ierīkošana.

Pieteikumā pausts uzskats, ka apstrīdētās teritorijas plānojuma daļas neatbilst Satversmes 115. pantā nostiprinātajām pamattiesībām uz labvēlīgu vidi, jo tiekot apdraudētas nozīmīgas vides vērtības un ainavas. Turklāt teritorijas plānojuma izstrādes procesā esot pieļauti būtiski procesuāli pārkāpumi.

Strīds par minētajām teritorijām Satversmes tiesā risināts jau iepriekš: 2011. gada 12. maijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru tobrīd spēkā esošais teritorijas plānojums attiecībā uz šīm teritorijām atzīts par neatbilstošu Satversmes 115. pantam un spēkā neesošu.

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesa norādīja, ka apstrīdēto teritorijas plānojuma daļu atbilstība Satversmes 115. pantam vērtējama kopsakarā ar vides tiesību normām, kas konkretizētas Latvijas nacionālajos tiesības aktos, kā arī starptautiskajos līgumos. [12] Teritorijas plānošana ir viens no valsts vides politikas mērķa vai mērķu sasniegšanas līdzekļiem un līdz ar to arī ar vidi saistīta joma. [13]

Satversmes tiesa nekonstatēja vides tiesību normu pārkāpumus, tajā skaitā, procesuālos pārkāpumus. Citastarp Satversmes tiesa atzina, ka teritorijas plānojuma izstrādes un pieņemšanas procesā ir izvērtēti sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtie sabiedrības iebildumi. Citastarp ir vērtēti un daļēji ņemti vērā arī pieteikuma iesniedzējas iebildumi un priekšlikumi. [15.2] Teritorijas plānojuma stratēģiskais novērtējums ir veikts atbilstoši normatīvajam regulējumam. [18.4] Pašvaldība ir ņēmusi vērā teritorijas plānošanas procesā iesaistīto valsts institūciju norādījumus un ieteikumus, tajā skaitā, ir pienācīgi izvērtēta apstrīdēto plānojuma daļu ietekme uz Natura 2000 teritoriju (Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas). Pašvaldība ir ņēmusi vērā arī Satversmes tiesas 2011. gada 12. maija spriedumā ietvertos secinājumus. [18]

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina, ka Pāvilostas novada teritorijas plānojums apstrīdētajās daļās atbilst Satversmes 115. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas ir publicēts un stājies spēkā šodien. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2013-19-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2013-19-03