Par godu Satversmes tiesas 25 gadu jubilejai pasniedz Tieslietu sistēmas Goda zīmes

18.06.2021.

Šodien Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un  tieslietu ministrs Jānis Bordāns svinīgā ceremonijā Satversmes tiesā pasniedza Tieslietu sistēmas Goda zīmes par sniegto ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.

Satversmes tiesas 25 gadu jubilejas gadā tieslietu sistēmas augstākos apbalvojums saņēma bijušie Satversmes tiesas tiesneši un palīgi, kā arī zinātnieki, kas sniedz neatsveramu ieguldījumu Satversmes tiesas darbības īstenošanā un konstitucionālo tiesību doktrīnas veidošanā.

I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā saņēma:

Romāns Apsītis, Satversmes tiesas tiesnesis (no 1996. gada līdz 2007. gadam), priekšsēdētāja vietnieks (no 2000. gada līdz 2006. gadam), tieslietu ministrs (no 1994. gada līdz 1995. gadam), ilggadējs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Augstākās Padomes deputāts un viens no deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” autoriem, pirmais Latvijas Republikas tiesībsargs (no 2007. gada līdz 2011. gadam). Ar savu godprātīgo attieksmi, izcilajām zināšanām un nesavtīgo darbu R. Apsītis ir sniedzis nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, demokrātiskas, tiesiskas valsts stiprināšanā un tieslietu sistēmas attīstībā. Lai arī kur R. Apsītis strādāja – katrs darbs viņam visupirms nozīmēja kalpošanu Latvijas valstij, aizsargājot Latvijas Republikas Satversmē ietvertās pamatvērtības. Savās profesionālajās darba gaitās R. Apsītis ir neatlaidīgi un pašaizliedzīgi stiprinājis Latvijas valstiskumu un tiesiskumu.

Aija Branta, Satversmes tiesas priekšsēdētāja (2014. gadā) un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece (no 2011. gada līdz 2014. gadam). A. Branta tiesu sistēmā strādā kopš 1983. gada, kas skaidri apliecina lielo profesionālo pieredzi un plašās zināšanas tieslietu jomā. Ar savu godprātīgo attieksmi pret darbu A. Branta ir veicinājusi tieslietu sistēmas attīstību, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu Latvijā, kā arī stiprinājusi Latvijas iesaisti starptautiskajā sadarbībā kā Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātes un Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes Latvijas pārstāve.

Savukārt II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā saņēma:

Juris Jelāgins, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks (no 2008. gada līdz 2010. gadam). J.Jelāgins ir viens no Latvijas tiesiskās sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem. Neraugoties uz darba slodzi Satversmes tiesā, J. Jelāgins ir aktīvi pievērsies pedagoģiskajam darbam, pasniedzot lekcijas studentiem Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un Konkordijas Starptautiskajā universitātē par tiesību teoriju un tiesību filozofiju. J. Jelāgins ir sniedzis būtisku ieguldījumu tiesību zinātnes attīstībā. Viņš ir vairāk nekā 20 publikāciju autors, galvenokārt par tiesību avotu teorijas problēmām un teorētiskajiem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Anita Ušacka, Satversmes tiesas tiesnese (no 1996. gada līdz 2003. gadam). A. Ušacka ir Satversmes tiesas pirmā sastāva tiesnese. Šā sastāva tiesneši sniedza būtisku ieguldījumu, veidojot Satversmes tiesu, Latvijas Republikas Satversmes iztulkošanas metodoloģiju un tiesas spriešanas tradīciju. Darbs Satversmes tiesā A. Ušackai bija saistīts ar Latvijas Republikas Satversmes spēka atjaunošanu un aktualizēšanu, Satversmes tiesas nostiprināšanu un tiesas līdzdalību Eiropas tiesu varas sadarbības forumos. A. Ušacka kā zinātniece ir sniegusi būtisku ieguldījumu tādu Satversmes tiesas nolēmumu sagatavošanā, kuri attīsta judikatūru par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Ikdienas sadarbība ar A. Ušacku bija lieliska profesionālās un cilvēciskās izaugsmes iespēja Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem. A. Ušacka arī kā Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas profesore sniegusi zināšanas par tiesiskumu, cilvēktiesībām un starptautiskām tiesībām, tāpat A. Ušacku 2003. gadā apstiprināja par Starptautiskās krimināltiesas tiesnesi.

III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu saņēma:

Artūrs Utināns, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihiatrijas katedras docētājs Dr. med. A. Utināns Satversmes tiesas procesā būtisku ieguldījumu sniedz kā pieaicinātā persona. Satversmes tiesā izskatāmās lietas ir sarežģītas, to kvalitatīvai izskatīšanai un vispusīgai izvērtēšanai ir nepieciešama starpdisciplināra pieeja. A. Utināns pieaicinātās personas statusā vienmēr ir pašaizliedzīgi un augstā kvalitātē sniedzis savu vērtējumu, viedokli un atzinumu. Satversmes tiesa augstu vērtē A. Utināna detalizēto eksperta viedokli un iedziļināšanos lietas būtībā un niansēs, atsaucību un nozīmīgo ieguldījumu tieslietu jomā.

Jānis Pleps, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos. J. Pleps pieaicinātās personas statusā Satversmes tiesā vienmēr ir pašaizliedzīgi un augstā kvalitātē sniedzis savu vērtējumu, viedokli un atzinumu. Satversmes tiesa augstu vērtē J. Plepa eksperta viedokli un iedziļināšanos lietas būtībā un niansēs, atsaucību un nozīmīgo ieguldījumu tieslietu jomā. J. Pleps ir sniedzis neatsveramu ieguldījumu konstitucionālo tiesību attīstībā Latvijā.

Edgars Pastars, valststiesību eksperts. E. Pastars ir viens no atzītākajiem valsts tiesību ekspertiem Latvijā, vairāku nozīmīgu grāmatu līdzautors konstitucionālo tiesību jomā. Satversmes tiesa pieaicinājusi viņu kā ekspertu, lai uzklausītu viņa viedokli par lietā nozīmīgiem jautājumiem. E. Pastars pieaicinātās personas statusā Satversmes tiesā vienmēr ir pašaizliedzīgi un augstā kvalitātē sniedzis savu vērtējumu, viedokli un atzinumu. E. Pastars ir sniedzis ieguldījumu konstitucionālo tiesību attīstībā un konstitucionālās doktrīnas veidošanā.

Foto: Aleksandrs Kravčuks.