Noslēdzas ikgadējā Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference

09.06.2017.

Šodien, 9. jūnijā, noslēdzas Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference par likumu kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem konstitucionālās tiesas nolēmumos.

Konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēja par to, kādas metodes konstitucionālās tiesai jāizmanto, lai izvērtētu normatīvo aktu kvalitāti. Latvijas un Lietuvas konstitucionālo tiesu tiesneši dalījās pieredzē un izteica priekšlikumus likumdošanas kvalitātes uzlabošanai un konstitucionālās kontroles tvēruma paplašināšanai. Tiesneši bija vienisprātis, ka likumdošanas kvalitāte uzlabojas tad, ja valsts varas atzari savstarpēji sadarbojas un tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība. Diskusijā tika akcentēta zinātniskās izpētes nozīme likumdošanas procesā. Nozares ekspertu un zinātnieku viedokļu analīze ļauj izdarīt secinājumus par to, kā izstrādāt konstitūcijai atbilstošu un efektīvu normatīvo regulējumu. Nozīme ir arī tam, ka sabiedrība tiek informēta par likumdošanas procesa norisi.

Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žalims (Dainius Žalimas) savā priekšlasījumā uzsvēra, ka konstitūcija ir tiesiskuma mēraukla un konstitucionālās tiesas uzdevums ir iztulkot un piemērot konstitūciju. Līdz ar to konstitucionālo tiesu uzdevums ir attīstīt konstitucionālo doktrīnu un savos nolēmumos sniegt vadlīnijas likumdevējam par to, kā uzlabot likumdošanas procesu un darboties, ievērojot konstitūciju.

Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš atzinīgi vērtēja līdzšinējo Satversmes tiesas praksi, norādot, ka Satversmes tiesas nolēmumos pausto atziņu izmantošana likumdevēja darbā ir pozitīvi ietekmējusi normatīvo aktu kvalitāti.

Ar abu valstu aktuālo tiesu praksi konferences dalībniekus iepazīstināja Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Vitas Milius (Vytas Milius). Tiesu prakses analīze liecina, ka konstitucionālām tiesām arvien biežāk jāvērtē tāda regulējuma atbilstība konstitūcijai, kas skar dažādus ekonomiskus un sociālus jautājumus. Līdz ar to konstitucionālajām tiesām ir nozīmīga loma valsts attīstības veicināšanā.  Diskusiju dalībnieki uzsvēra, ka, stiprinot tiesiskumu, var panākt ekonomisko izaugsmi un stabilitāti, kā arī sekmēt nacionālo drošību.

Satversmes tiesas pārstāvji kopā ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas kolēģiem.

Satversmes tiesas pārstāvji kopā ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas kolēģiem. Foto: Aleksandrs Kravčuks.