Nekustamā īpašuma “Robežnieki” atsavināšana Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām neatbilst Satversmei

22.10.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-01-01 “Par likuma “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām” 1. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pants noteic: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību”.

Apstrīdētā norma noteic: “Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām valsts atsavina nekustamo īpašumu „Robežnieki” (kadastra Nr. 896 006 0002, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 28) – zemes vienību 6,15 hektāru platībā – Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā. “

Pieteikuma iesniedzēji – SIA „Ziemeļu-Rietumu Tranzīts” un Andris Līpacis – uzskatīja, ka valsts atsavinājusi lielāku zemes platību, nekā tas bija nepieciešams.

Satversmes tiesa secināja, ka pieteikuma iesniedzēju arguments ir pamatots, proti, valstij nav bijis nepieciešams atsavināt visu nekustamo īpašumu. Par Satversmes 105. pantam atbilstošu atzīstama tikai tāda īpašuma piespiedu atsavināšana, kas ir nepieciešama konkrētu un skaidri paredzamu darbu veikšanai. Šajā gadījumā daļa atsavinātā īpašuma bija paredzēta rezervei.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 105. pantam un spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-01-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-01-01