Ministra rīkojumi par Jūrmalas teritorijas plānu apturēšanu atbilst Satversmei

24.03.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-39-05 „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2008. gada 10. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai, trešajai un piektajai daļai un Teritorijas plānošanas likuma 7.1 panta otrajai daļai”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā ir nostiprināti valsts pārvaldes principi, tostarp labas pārvaldības princips, darbošanās sabiedrības interesēs un pakļautība likumam un tiesībām. Teritorijas plānošanas likuma 7.1 panta otrā daļa noteic: „Ja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai detālplānojums, kādā to daļā, viņš rīkojumā norāda, kuri teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti un grafiskās daļas sadaļas ir atceļamas kā nelikumīgas”.

Lieta tika ierosināta pēc Jūrmalas pilsētas domes pieteikuma. Dome norādīja, ka esot novērsusi Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr. 2003-16-05 minētos procesuālos pārkāpumus, kas pieļauti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes un apstiprināšanas laikā, pieņemot jaunus grozījumus pašvaldības saistošo noteikumu formā. Tomēr reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs apturējis no jauna pieņemtos teritorijas plānojuma grozījumus attiecībā uz vairākām teritorijām. Ministra rīkojumā neesot sniegts pietiekams pamatojums un lietderības apsvērumi.

Satversmes tiesa spriedumā secināja, ka, pieņemot jaunos teritorijas plānojuma grozījumus, dome pieļāva tādus pašus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedrības informēšanas un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas jomā, kādi bija minēti spriedumā lietā Nr. 2003-16-05 attiecībā uz iepriekšējiem teritorijas plānojuma grozījumiem, un šie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem. Satversmes tiesa atkārtoti norādīja, ka teritorijas plānojuma izstrādāšana nav tikai formāla procedūra, tā ir nepieciešama dažādu interešu identificēšanai un tajā jāpanāk visu iesaistīto pušu interešu līdzsvarošana, vājāko dalībnieku aizsardzība un visas sabiedrības interešu nodrošināšana. Tādējādi ministram bija tiesības apturēt jaunos teritorijas plānojuma grozījumus.

Turklāt, izdodot apstrīdēto rīkojumu, tika ņemts vērā, vai teritorijā jau atrodas ēkas, teritorijai izstrādāts un apstiprināts detālplānojums un vai ir izsniegtas būvatļaujas un uzsākta būvniecība. Līdz ar to ministrs, izdodot rīkojumu par teritorijas plānojuma grozījumu darbības apturēšanu, ir ņēmis vērā zemesgabalu īpašnieku tiesisko paļāvību, kā arī ievērojis tiesiskās stabilitātes un samērīguma principus.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums atbilst Satversmes 1. pantam un citām norādītajām likumu normām.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Relīze PDF formātā: 2008-39-05_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2008-39-05