Liegums saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu neatbilst Satversmei

09.02.2008.

Vakar, 12. februārī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-15-01 “Par valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes 110. pants cita starpā noteic, ka valsts aizsargā ģimeni un īpaši palīdz bērniem invalīdiem.

Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 pants noteic bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanas pabalstu. Līdz šā gada 1. janvārim 7.1 panta otrā daļa (apstrīdētā norma) noteica, ka bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā vienam bērna vecākam sakarā ar šā bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts. Šobrīd apstrīdētā norma ir mainīta, ļaujot vienlaikus saņemt gan bērna invalīda kopšanas pabalstu, gan maternitātes pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu.

Lieta tika ierosināta pēc Jolantas Kalniņas-Levinas konstitucionālas sūdzības. Pieteikuma iesniedzējai savulaik, saskaņā ar apstrīdēto normu, bija liegta iespēja vienlaikus saņemt bērna kopšanas pabalstu un bērna invalīda kopšanas pabalstu.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētajā normā ietvertais ierobežojums noteiktam personu lokam pilnībā liedza tiesības uz valsts īpašo atbalstu bērniem invalīdiem ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem, to nenodrošinot pat minimālā apmērā. Tiesa norādīja, ka nav iespējams secināt, ka apstrīdētajā normā noteiktais ierobežojums aizsargātu kādas svarīgas sabiedrības intereses. Tādēļ ir atzīstams, ka apstrīdētajai normai nav leģitīma mērķa un norma neatbilst Satversmei.

Lemjot par brīdi, ar kuru norma zaudē spēku, Satversmes tiesa ņēma vērā, ka apstrīdētā norma nodarīja kaitējumu pieteikuma iesniedzējas un, iespējams, arī citu personu interesēm. Tiesa noteica, ka apstrīdētā norma zaudē spēku no 2006. gada 1. janvāra.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2007-15-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2007-15-01