Lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta mantošanas lieta tiks izskatīta no jauna pilnā tiesas sastāvā rakstveida procesā

30.10.2018.

Pirmdien, 29. oktobrī, notika Satversmes tiesas rīcības sēde lietā Nr. 2016-04-03 “Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 “Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2016-04-03).

Kā jau ziņots iepriekš, Satversmes tiesa 2017. gada 28. februārī šajā lietā pieņēma lēmumu uzdot Eiropas Savienības Tiesai (turpmāk – EST) jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai un apturēja tiesvedību lietā.

Satversmes tiesa vērsās EST, jo konstatēja, ka pastāv šaubas par to, vai Padomes 1999. gada 17. maija regulas (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (turpmāk – Regula Nr. 1257/1999) normas aizliedza dalībvalstīm savos normatīvajos aktos iekļaut priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta mantošanas institūtu.

Satversmes tiesa konstatēja, ka EST 2018. gada 7. augustā pasludinājusi spriedumu lietā C‑120/17 “Administratīvā rajona tiesa pret Ministru kabinetu”, kurā EST sniegusi Regulas Nr. 1257/1999 normu interpretāciju.

Satversmes tiesa konstatēja arī to, ka 2017. gada 31. martā sakarā ar Satversmes tiesas tiesneša amata termiņa notecējumu izbeidzās Satversmes tiesas tiesnešu Kaspara Baloža un Ulda Ķiņa pilnvaras, savukārt 2017. gada 1. aprīlī Satversmes tiesas tiesneša amatā stājās Jānis Neimanis, bet 2017. gada 21. aprīlī – Artūrs Kučs.

Satversmes tiesa secināja: lai novērstu to, ka tiesvedības intereses konkrētā lietā varētu tikt apdraudētas tiktāl, ka lietas izskatīšanas gaitā tiesas sastāvā būtu mazāk par pieciem Satversmes tiesas tiesnešiem un tiesvedība lietā kļūtu neiespējama, Satversmes tiesai pēc EST nolēmuma spēkā stāšanās jāskata lieta jaunā tiesas sastāvā, ja tiesvedības apturēšanas laikā ir mainījies Satversmes tiesas tiesnešu sastāvs.

Satversmes tiesa rīcības sēdē secināja, ka lietai pievienotie dokumenti (tostarp atklātās tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos stenogrammas) ir pietiekami, lai izspriestu lietu Nr. 2016‑04‑03 rakstveida procesā un nolēma izskatīt lietu no jauna pilnā tiesas sastāvā rakstveida procesā.

Lieta tiks izskatīta 2018. gada 20. novembrī.

Nolēmums lietā Nr. 2016-04-03 tiks pieņemts ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Satversmes tiesas rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas rīcības sēdēs lēmums ir pieejams šeit.


Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2016-04-03