Kolkas teritorijas plānojuma apturēšana atbilst Satversmei

27.03.2008.

Šodien, 27. martā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-17-05 “Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 “Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 “Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā”, 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/145 “Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 “Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Sīkraga ciema īpašuma Jūrassili teritorijai, kadastra Nr. 8862 001 0061” apturēšanu”, 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/146 “Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 “Detālplānojums Nr. 02/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašuma “Saulrīti” teritorijai, kadastra Nr. 8862 002 0050” apturēšanu” un 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/147 “Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 “Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašumu Ausmas, kadastra Nr. 8862 002 0027, un Undīnes, kadastra Nr. 8862 002 0204” apturēšanu” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmā daļa cita starp noteic, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām.

Lieta tika ierosināta pēc Kolkas pagasta padomes pieteikuma. Ar apstrīdētajiem četriem rīkojumiem savulaik tika apturēts Kolkas pagasta teritorijas plānojums un lietas nosaukumā minētie Kolkas pagasta teritorijas detālplānojumi, tos atzīstot par neatbilstošiem Aizsargjoslu likuma normām. Teritorijas plānojums, saskaņā ar apstrīdēto rīkojumu, esot bijis prettiesisks, jo tajā iezīmētās ciemu robežas neesot apstiprinātas atbilstoši likumam un teritorijas plānojumā noteikto ciemu teritorija vairākkārt pārsniedz vēsturiskās apbūves apjomu. Arī detālplanojumi neatbilstot Aizsargjoslu likumam, savukārt divi detālplānojumi neatbilstot arī Ministru kabineta 2001. gada 13. marta noteikumiem Nr. 116 “Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Satversmes tiesa secināja, ka Kolkas pagasta teritorijas plānojumā noteiktās ciemu robežas nav noteiktas saskaņā ar likumu, tātad, ciemu robežas juridiski nepastāv. RAPL ministram bija tiesības izvērtēt ciemu robežu tiesiskumu.

Satversmes tiesa norādīja, ka detālplānojumi īpašumam “Jūrassili”, īpašumam “Saulrīti” un īpašumiem “Ausmas” un “Undīnes” neatbilst Aizsargjoslu likuma 36. panta pirmās daļas 2. punktam, tādēļ reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir rīkojies tiesiski, šos detālplānojumus apturot.

Satversmes tiesa arī norādīja, ka likumā nav noteikts termiņš, kādā RAPL ministrs var apturēt pašvaldības teritorijas plānojumu vai detālplānojumu, un šāda termiņa neesamība var nonākt pretrunā ar tiesiskās stabilitātes principu. Tādēļ Saeimai ir jāapsver iespēja likumā noteikt termiņu, kādā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs var apturēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā:  2007-17-05_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2007-17-05