Jūrmalas teritorijas plāna daļa neatbilst Satversmei

07.07.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-38-03 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 37 „Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 115. pants – ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīga vidē.

Lieta tika ierosināta pēc vairāku Jūrmalas iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības, kurā tika norādīts uz pārkāpumiem ka Jūrmalas Attīstības plāna grozījumu, kā arī Dzintaru detālplānojuma (teritorijā starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu), izstrādes gaitā.

Satversmes tiesa secināja, ka, apstrīdētais detālplānojums paredz meža zemes transformāciju, taču pirms tās nav pienācīgā kārtā veikta bioloģiskā izpēte, tāpēc no plānojuma nevar gūt ieskatu, kādā veidā plānojuma realizācija ietekmēs apkārtējo vidi.

Tiesa arī konstatēja, ka sabiedriskā apspriešana ir bijusi formāla. Detālpānojumam, tāpat kā citiem teritorijas plānošanas dokumentiem, jāatspoguļo tajā izvēlēto risinājumu apsvērumi, proti, tajā jābūt norādītiem pašvaldības apsvērumiem par to, kāpēc daži iedzīvotāju priekšlikumi ņemti vērā, bet citi – noraidīti. No lietas materiāliem tiesa nav guvusi pārliecību, ka Jūrmalas iedzīvotāju viedokļi, pieņemot apstrīdēto detālplānojumu, būtu vērtēti.

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina Dzintaru detālplānojumu (teritorijā starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu), kā arī Jūrmalas Attīstības plāna daļu, kas attiecas uz minēto teritoriju, par neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

Spriedumā tiesa vērtēja šīs lietas saistību ar iepriekš skatītu lietu par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojumu (lieta Nr. 2008-39-05), ar kuru apturēta Jūrmalas teritorijas plānojuma daļas darbība. Arī tobrīd tiesa atzina, ka teritorijas plānojuma izstrādē pieļauti būtiski pārkāpumi, tomēr tiesa ņēma vērā zemes īpašnieku tiesisko paļāvību, ja šajās teritorijās jau ir izstrādāts detālplānojums un, iespējams, uzsākta būvniecība. Tomēr šajā lietā pārkāpumi ir gan Attīstības plāna, gan detālplānojuma izstrādē.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Relīze PDF formātā: 2008-38-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2008-38-03