Izbeigta tiesvedība lietā par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem tiesnešiem

29.03.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-68-01 „Par Saeimas vēlēšanu likuma 6. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz tiesnesi, kurš ir pieteikts par deputāta kandidātu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Apstrīdētā norma paredzēja: „ja par deputātu kandidātu ir pieteikts tiesnesis, viņam pēc deputātu kandidāta saraksta reģistrēšanas ir jāatstāj amats un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinoši dokumenti Centrālajai vēlēšanu komisijai”.

Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā apgabaltiesa – uzskatīja, ka apstrīdētā norma neatbilsts samērīguma principam. Tiesa vērsās Satversmes tiesā, izskatot administratīvo lietu par vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesneses Sandras Briķes svītrošanu no 10. Saeimas deputātu kandidātu saraksta.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku šā gada 24. martā. Pieteikumā nav ietverts prasījums atzīt normu par spēkā neesošu no tās pieņemšanas vai spēkā stāšanās brīža. Turklāt Satversmes tiesa atzina, ka lietās par vēlēšanu tiesībām būtiska ir tiesiskā stabilitāte, savukārt normas atzīšana par spēkā neesošu ar atpakaļvērstu spēku izraisītu tiesisko nenoteiktību.

Līdz ar to tiesa nolēma, ka tiesvedība lietā ir izbeidzama.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Saistītā lieta: 2010-68-01