Izbeigta tiesvedība lietā par valsts atbalsta maksājuma apmēra samazinājumu biodegvielas ražotajiem

18.02.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-42-0103 „Par likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” apakšprogrammas 21.06.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Pieteikuma iesniedzējas – SIA „Mamas D” un SIA „Bio-Venta” – uzskatīja par Satversmei neatbilstošu normu, kas noteic, ka valsts tiešā atbalsta izmaksas tiek proporcionāli samazinātas, ja to apmērs pārsniedz budžeta programmā attiecīgajā gadā pieejamos finanšu līdzekļus. Apstrīdēta tika arī attiecīgās valsts budžeta apakšprogrammas atbilstība Satversmei.

Satversmes tiesa secināja, ka budžeta programma šajā lietā var tikt vērtēta tikai kopsakarā ar apstrīdēto MK noteikumu normu. Savukārt šī norma tika izslēgta 2009.gada oktobrī, un noteikumos tika paredzēta cita kārtība, kādā neizmaksātā valsts atbalsta daļa tiks izmaksāta.

Līdz ar to tiesa secināja, ka tiesvedība lietā ir izbeidzama.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.

Saistītā lieta: 2009-42-0103