Izbeigta tiesvedība lietā par soda apmēru par nokavētu deklarācijas iesniegšanu

14.10.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-09-01 „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu „ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Apstrīdēta norma, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, noteica sodu par skaidras naudas lietošanas ierobežojumu pārkāpšanu. Pieteikuma iesniedzējs – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments – uzskatīja, ka apstrīdētā normā paredzētais sods par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtības neievērošanu esot smagāks nekā sods par šādu darījumu nedeklarēšanu vispār.

Satversmes tiesa norādīja, ka, apstrīdētā norma nav tulkojama tādā veidā, kā norāda pieteikuma iesniedzējs. Likuma mērķis bija ierobežot darījumu veikšanu skaidrā naudā, tādēļ likums paredzēja sodu par skaidras naudas darījumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 3000 latu. Savukārt, ja šādi darījumi netika deklarēti pienācīgā kārtībā, sods tika noteikts lielākā apmērā.

Tādēļ Satversmes tiesa secināja, ka šajā lietā strīds ir par normas interpretāciju, nevis tās atbilstību Satversmei, un tādējādi nolēma izbeigt tiesvedību lietā.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Saistītā lieta: 2010-09-01