Izbeigta tiesvedība lietā par personu apliecinoša dokumenta juridisko spēku, mainoties personas tiesiskajam statusam

15.06.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-64-01 „Par Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. panta pirmās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. panta pirmajam un otrajam teikumam”.

Satversmes 98. panta pirmais teikums noteic, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Savukārt šā panta otrais teikums paredz, ka ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā. Apstrīdētā norma noteic, ka personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs, ja mainījies personas tiesiskais statuss.

Pieteikuma iesniedzējs – Administratīvā apgabaltiesa – vērsās Satversmes tiesā, izskatot administratīvo lietu. Pieteicējam administratīvajā lietā bija liegts izbraukt no valsts, jo viņa tiesiskais statuss līdz ar kļūšanu par Latvijas pilsoni bija mainījies un viņa nepilsoņa pase bija kļuvusi nederīga.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma neskar personas tiesības brīvi izbraukt no Latvijas un atgriezties tajā. Proti, tā nenosaka brīdi, ar kuru personas tiesiskais statuss uzskatāms par mainītu. Tāpat apstrīdētajā normā nav regulēta kārtība un termiņi personas informēšanai par tās tiesiskā statusa maiņu un jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai. Līdz ar to apstrīdētā norma neierobežo personām Satversmes 98. panta pirmajā un otrajā teikumā noteiktās pamattiesības, kā rezultātā turpināt tiesvedību Satversmes tiesā nav iespējams.

Tāpat Satversmes tiesa atzina, ka atliekoša termiņa – 14 dienas no Ministru kabineta rīkojuma stāšanās spēkā – noteikšana Ministru kabineta rīkojumā par uzņemšanu pilsonībā naturalizācijas kārtībā ir personām labvēlīga. Tomēr šī prakse nav normatīvi noregulēta un negarantē personām, kuras tiek uzņemtas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, iespēju netraucēti īstenot tām Satversmes 98. panta pirmajā un otrajā teikumā noteiktās pamattiesības. Satversmes tiesa secināja, ka personas tiesiskā statusa maiņas un personu apliecinoša dokumenta saņemšanas termiņi nav pienācīgi saskaņoti.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.


Relīze PDF formātā: 2010-64-01_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2010-64-01