Izbeigta tiesvedība lietā par personas, kuras manta ir izņemta, tiesībām pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu daļā par savu mantu

11.03.2015.

2015. gada 11. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2014-33-01 „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta pirmās daļas un 288. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA “Tavex” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) konstitucionālās sūdzības.

Veicot tematisko pārbaudi pie Pieteikuma iesniedzējas, Valsts ieņēmumu dienests konstatēja pārkāpumus. Tika sastādīts izņemšanas protokols un saskaņā ar to izņemta Pieteikuma iesniedzējai piederoša manta. Saistībā ar minēto pārkāpumu pie administratīvās atbildības tika saukts Pieteikuma iesniedzējas valdes priekšsēdētājs.

Pieteikuma iesniedzēja apstrīdēja Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu tā ģenerāldirektoram, kurš to atzina par tiesisku. Tādēļ Pieteikuma iesniedzēja vērsās tiesā, taču, pamatojoties uz apstrīdētajām normām, kas tieši nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas lēmumu augstākā iestādē un tiesā var pārsūdzēt tikai persona, kura saukta pie administratīvās atbildības un cietušais, tiesas atteicās ierosināt lietu, ierosināto lietu – izbeidza, bet blakus sūdzības noraidīja.

Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata apstrīdētās normas, ciktāl tās neparedz tiesības citai personai, kura nav saukta pie administratīvās atbildības un nav cietušais, taču, kuras tiesības vai tiesiskās intereses ir aizskartas, pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas lēmumu par mantas izņemšanu, neatbilst Satversmei.

Tiesas secinājumi un lēmums

2015. gada 12. februārī institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeima, – pieņēma likumu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, ar kuru citastarp ir grozītas arī apstrīdētās normas. Jaunais regulējums paredz, ka administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu ir tiesīgi pārsūdzēt ne vien persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, un cietušais, bet arī aizskartais mantas īpašnieks – daļā par savu mantu. Satversmes tiesa secināja, ka līdz ar jaunā regulējuma spēkā stāšanos personai, kuras manta izņemta administratīvā pārkāpuma lietā, ir piešķirtas tiesības uz piekļuvi tiesai.

Likumdevējs ir paredzējis arī pārejas noteikumus personām, kuru tiesības ir aizskartas pirms jaunā regulējuma spēkā stāšanās dienas, nosakot, ka aizskartais mantas īpašnieks, kuram nepamatots tiesību aizskārums radīts līdz 2015. gada 9. martam un kurš uzsācis savu aizskarto tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, līdz 2015. gada 10. aprīlim var pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu daļā par savu mantu.

Ņemot vērā, ka, apstrīdot lēmumu par mantas izņemšanu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un vēlāk pārsūdzot to tiesā, Pieteikuma iesniedzēja ir uzsākusi savu aizskarto tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, tai ir tiesības līdz 2015. gada 10. aprīlim pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu daļā par savu mantu.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina, ka tai nav pamata turpināt tiesvedību šajā lietā.

Satversmes tiesas lēmums nav pārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2014-33-01_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2014-33-01