Izbeigta tiesvedība lietā par maksātnespējas administratoru atlīdzību, ko izmaksā no valsts līdzekļiem

21.04.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-100-03 „Par Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumu Nr. 865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem” 28. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Minētie Ministru kabineta noteikumi citastarp noteic, ka Maksātnespējas administrācija sedz izdevumus un maksātnespējas procesa administratora atlīdzību, ja no maksātnespējīgā uzņēmuma nav iespējams segt izdevumus vai administratora atlīdzību. No 2008. gada decembra atlīdzības apjoms tādos gadījumos bija līdz 1100 latiem, taču 2009. gada 21. aprīlī noteikumi tika grozīti, atlīdzības apmēru samazinot līdz 400 latiem un šis samazinājums netiek attiecināts tikai uz tiem administratoriem, kuri iesniegumu atlīdzības segšanai Maksātnespējas administrācijā iesnieguši līdz 2009. gada 30. aprīlim. Pieteikuma iesniedzējs Valdis Kronis uzskatīja, ka viņš varēja paļauties uz to, ka konkrētajā līdz 21. aprīlim uzsāktajā maksātnespējas procesā saņems atlīdzību vismaz 1100 latu apmērā.

Satversmes tiesa norādīja, ka MK noteikumi ir izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likumu. Savukārt likums gan pirms, gan pēc apstrīdētās normas pieņemšanas noteic, ka administratora atlīdzības apmērs ir saistīts ar uzņēmēja riska valsts nodevas iemaksu kopējo apjomu un valsts budžeta iespējām. Likums nevienam administratoram nav devis tiesības paļauties (nedz Satvermes 105. panta, nedz tiesiskās paļāvības principa izpratnē) uz to, ka viņš varētu iegūt savā īpašumā konkrēta apmēra atlīdzību. Turklāt konkrētais pieteikuma iesniedzēja norādītais maksātnespējas process apstrīdētās normas pieņemšanas brīdī vēl nebija pabeigts, tādēļ pieteikuma iesniedzējam tajā brīdī (pirms procesa pabeigšanas) nevarēja rasties tiesības saņemt konkrētu atlīdzību par šā procesa administrēšanu.

Līdz ar to tiesa secināja, ka apstrīdētā norma neaizskar pieteikuma iesniedzēja īpašuma tiesības un tiesvedība lietā ir izbeidzama.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2009-100-03_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2009-100-03