Ineta Ziemele: Eiropas Cilvēktiesību konvencijas īstenošana Latvijā sniegusi ievērojamu ieguldījumu cilvēktiesību izpratnes veidošanā

09.09.2019.

Šodien, 9. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās 5. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (turpmāk – EPPA) konferencē, kurā tika apspriesta valstu parlamentu loma Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (turpmāk – ECTK) īstenošanā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) spriedumu efektīvā izpildē.

Ineta Ziemele kā bijusī ECT tiesnese no Latvijas bija aicināta sniegt priekšlasījumu par ECTK un Latvijas nacionālo tiesību mijiedarbību. Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele pievērsās diviem būtiskiem aspektiem. Viņa runāja par ECTK statusu Latvijas tiesību sistēmā un sniedza savu skatījumu, kāda ir ECTK loma Latvijas politiskajos procesos un Latvijas publiskajā informatīvajā telpā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu 5. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas konferencē. Foto: Satversmes tiesa.

Runājot par ECTK statusu, Ineta Ziemele vērsa uzmanību uz Latvijas īpašo vēsturisko situāciju. Tā sekmēja Latvijas atvērtību starptautiskajām tiesībām un to pacelšanu konstitucionālā rangā, tiesību normu konflikta gadījumos prevalējot starptautisko tiesību normai. Pēc neatkarības atjaunošanas skaidri iezīmējas noteikta starptautisko tiesību apzināšanas, pieņemšanas, ieviešanas un piemērošanas periodizācija. Ineta Ziemele atgādināja, ka Latvija ECTK ratificēja 1997. gadā, tādējādi apliecinot valsts stingru apņemšanos ievērot cilvēktiesības.  Pašlaik Latvija atrodas fāzē, kuru raksturo jau dziļāka un profesionālāka tiesību virsvadības principa izpratne un īstenošana ar mērķi nodrošināt Latvijas cilvēkiem labklājību, vienlīdzību un ilgtspējību.

Ineta Ziemele atzina, ka ECTK un ECT judikatūrai ir bijusi būtiska loma Latvijas attīstībā, pārejot no padomju pozitīvisma uz tiesību izpratni un tiesību diskursu atbilstoši Rietumu tiesiskās kultūrtelpas tradīcijām. Viņa uzsvēra, ka, piemēram, Satversmes tiesa cilvēka pamattiesību ierobežojumu pārbaudi pielāgojusi ECT metodoloģijai, pastāvīgi pēta ECT judikatūru un izmanto ECT paustās atziņas.

Ineta Ziemele pauda viedokli, ka ECTK izpilde Latvijā ir sekmējusi demokrātiskā tiesiskā valstī nepieciešamās cilvēktiesību kultūras veidošanu. ECTK un ECT judikatūras ietekmē sabiedrība, kas nākusi no vides, kurā valdīja patvaļa, un kas nebija radusi aizsargāt savas tiesības, sāka apzināties, ka Latvijas kā Rietumu tiesību kultūrtelpā esošas valsts centrā ir cilvēks un cilvēka cieņa.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Satversmes tiesa.

Priekšlasījuma turpinājumā Ineta Ziemele runāja par parlamenta lomu ECTK standartu īstenošanā. Viņa norādīja, ka parlaments tieši atspoguļo sabiedrības vispārējo izpratni par cilvēktiesībām, varas dalīšanu un tiesiskumu. ECTK arī veido likumdošanas procesa tiesisko ietvaru Latvijā.

Ineta Ziemele uzsvēra, ka likumdošanas galvenais mērķis ir nācijas un valsts ilgtspēja. Viņasprāt, kvalitatīvs likumdošanas process, kas atbilst labas likumdošanas principam, ir caurskatāms, saprotams, ar un attiecīgiem atskaites punktiem kā, piemēram, ECTK, var veicināt lielāku sabiedrības uzticēšanos demokrātiskiem procesiem un valstij kopumā.

Noslēgumā Ineta Ziemele aicināja deputātus aktīvāk iesaistīties debatēs par cilvēktiesību, tiesiskuma un varas dalīšanas jautājumiem, tādējādi veicinot arī sabiedrības izglītošanu.

Konferenci organizēja EPPA sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu. Tajā piedalījās parlamentu pārstāvji no Armēnijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Gruzijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas, kas tikās ar starptautiskajiem ekspertiem un EPPA Juridisko lietu un cilvēktiesību komitejas locekļiem.

Foto no konferences pieejamas šeit.

Par EPPA

EPPA ir Eiropas Padomes statūtorganizācija, kuras uzmanības lokā ir cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskas valsts aizstāvēšana, Eiropas kultūras identitātes un daudzveidības izpratnes un attīstības veicināšana. EPPA iesaistās aktuālu Eiropas sabiedrības jautājumu risināšanā, kā arī demokrātiskās stabilitātes stiprināšanā Eiropā, atbalstot politiskās, likumdošanas un konstitucionālās reformas. Kopš 2012. gada EPPA ir rīkojusi vairākas konferences Eiropas Padomes dalībvalstu parlamentāriešiem, lai paplašinātu viņu zināšanas par ECTK un ECT judikatūru.