Ierosinātas lietas par trešo personu iesaistīšanu civillietās

23.11.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi divas lietas ar nosaukumu „Par Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 96. pantam”.

Satversmes 92. panta pirmais teikums garantē personai tiesības uz taisnīgu tiesu, savukārt Satversmes 96. pants aizsargā personas privātās dzīves neaizskaramību.

Apstrīdētā Civilprocesa likuma norma noteic, ka trešās personas var iestāties lietā, pirms ir pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības pirmās instances tiesā.

Pieteikumu iesniedzēji apraksta līdzīgas situācijas, proti, viņu lietās (lieta par laulības šķiršanu un laulāto kopmantas sadali un lieta par laulības šķiršanu, laulāto kopmantas sadali un uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam) tiesa ir pieņēmusi lēmumu kā trešās personas lietā pielaist kredītiestādes. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka tādējādi tiekot ierobežotas viņu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, proti, laulības šķiršanas lietā parasti tiek apspriesta laulāto ģimenes dzīve un informācija par to, ieskaitot informāciju par laulāto un bērnu privāto dzīvi varot brīvi nonākt trešo personu rīcībā. Tas neesot pieļaujami. Turklāt pašu lietas dalībnieku iebildumi pret trešo personu iesaistīšanu netiekot uzklausīti, un tādējādi esot pārkāptas viņu tiesības uz taisnīgu tiesu kā pienācīgu, tiesiskai valstij atbilstošu procesu, kurā lieta tiek izskatīta.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 24. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietu sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 23. aprīlis.


Relīze PDF formātā: 2010-72-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-72-01