Ierosinātas lietas par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanas noteikumiem

16.05.2014.

2014. gada 16. maijā Satversmes tiesā ierosinātas vēl divas lietas par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma normu konstitucionalitāti.

Pēc SIA „Arsenal Energy”, SIA „EcoZeta”, SIA „ENERCOM PLUS”, „SIA „Ošmaļi Energy””, SIA „Piejūra Energy”, SIA „Winergy”, SIA „Zemgales enerģijas parks” un SIA „Zemgaļi JR” pieteikuma ierosināta lieta Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. punkta un 4. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Pēc SIA „KEGO”, AS „Residence Energy”, SIA „SGC” un SIA „Uni-enerkom” ierosināta lieta „Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. punkta un 5. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Šā gada 9. maijā Satversmes tiesā jau ir ierosināta līdzīga lieta.

Apstrīdētās normas

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3. panta 1. punkts noteic: „Ar nodokli apliekami ienākumi, kuri tiek gūti no: 1) obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas.” Savukārt Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 4. panta 1. punkts noteic: „Nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, kuriem ir tiesības: 1) pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.” Savukārt likuma 5. pantā ir noteiktas nodokļa likmes.

Apstrīdētās normas ir spēkā no šā gada 1. janvāra.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 1. pants: „Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējām, saskaņā ar apstrīdētajām normām, no šā gada 1. janvāra ir pienākums maksāt subsidētās elektroenerģijas nodokli. Sūdzībās citastarp norādīts, ka nodoklis nav samērīgs un apdraudot iesākto komercdarbību, turklāt nodokļa ieviešana esot notikusi sasteigti.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 16. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietu sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 16. oktobris. Par lietu izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietu sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-14_un_15-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-14-01

Saistītā lieta: 2014-15-01