Ierosināta vēl viena lieta par valsts nodrošināto uzturlīdzekļu apjoma samazināšanu

22.04.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4. punkta 1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 110. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 110. pants citastarp paredz valsts atbalstu vecākiem un bērniem.

Apstrīdētā norma pieņemta 2009. gada 1. decembrī. Tā paredz, ka laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim uzturlīdzekļu apmērs, ko nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonds, ir ne vairāk par 30 latiem bērnam līdz septiņu gadu vecumam. Līdzšinējais valsts nodrošinātais uzturlīdzekļu apmērs šādos gadījumos bija 45 lati (25 procenti no minimālās algas).

Uzturlīdzekļu garantiju fonds izmaksā uzturlīdzekļus bērniem, kurus apgādā tikai viens no vecākiem, gadījumos, ja otrs vecāks nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu.

Pieteikuma iesniedzēja Renāte Dorondo citastarp uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, taisnīguma principu, solidaritātes principu un sociālas valsts principu.

Satversmes tiesā jau ir ierosināta lieta par valsts nodrošināto uzturlīdzekļu samazināšanu bērniem no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam.

 Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 28. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 21. septembris.


Relīze PDF formātā: 2010-30-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-30-01