Ierosināta vēl viena lieta par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

17.06.2016.

2016. gada 16. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrais teikums nosaka: „Amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām.”

Savukārt atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punktam valsts amatpersonas citstarp ir maksātnespējas administratori. Šā likuma pārejas noteikumu 22.2 punkts paredz, ka maksātnespējas administratoriem, kuri vienlaikus ir arī advokāti, valsts amatpersonas deklarācijas, kuru iesniedz, stājoties amatā, iesniegšanas termiņš skaitāms no 2016. gada 1. septembra.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 91. pants: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Lietas fakti

Pieteikumu iesniedza vairāki maksātnespējas procesa administratori, kuri administratora amatu savieno ar darbu citās nozarēs, tostarp juridisko konsultāciju sniegšanu un zvērināta revidenta amatu. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka līdzīgi zvērinātiem advokātiem arī vairākos citos amatos strādājošiem kvalificētiem juristiem ir pienākums ievērot noteikta veida pienākumus un ierobežojumus, kas nav savienojami ar valsts amatpersonas statusu un nepieciešamību iesniegt amatpersonas deklarāciju. Vienlīdzības principam neatbilstot regulējums, kas paredz atšķirīgu attieksmi pret administratoriem, kuri vienlaikus ir zvērināti advokāti, salīdzinājumā ar citām konkrētām administratoru grupām.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2016. gada 16. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2016. gada 16. novembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2016-10-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2016-10-01