Ierosināta vēl viena lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

21.10.2022.

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 20. oktobrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628. pantā minētās personas ar lietā esošajiem materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā.

Kriminālprocesa likuma 627. panta piektā daļa nosaka: “Procesa virzītāja lēmumu par lūguma par iepazīšanos ar lietas materiāliem noraidīšanu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā, kas izskata procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Tiesa pieņem lēmumu par sūdzības pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai noraidīšanu. Lēmums nav pārsūdzams. Lai tiesa izlemtu, vai iepazīšanās ar lietas materiāliem apdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses vai traucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, tiesa var pieprasīt krimināllietas materiālus un iepazīties ar tiem.”

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc trim vairāku komersantu iesniegtiem pieteikumiem (turpmāk – Pieteikumu iesniedzēji). Pieteikumu iesniedzēju mantai kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests. Vēlāk saistībā ar minēto mantu pieņemti lēmumi uzsākt procesus par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Pieteikumu iesniedzēji lūguši atļauju iepazīties ar visiem lietas materiāliem. To lūgumi apmierināti daļēji – noteiktā apjomā ļauts iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem. Pieteikumu iesniedzēji šos lēmumus pārsūdzējuši tiesā. Ar Ekonomisko lietu tiesas lēmumiem Pieteikumu iesniedzēju sūdzības apmierinātas daļēji – atļauts papildus iepazīties ar atsevišķiem procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietas materiāliem.

Pēc Pieteikumu iesniedzēju ieskata, apstrīdētās normas var liegt piekļuvi vairākiem būtiskiem lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, tādējādi ierobežojot ar mantu saistītās personas iespējas atspēkot procesa virzītāja pieņēmumu par mantas noziedzīgo izcelsmi. Līdz ar to esot aizskartas Pieteikumu iesniedzējiem Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas process

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 20. marts.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-38-01