Ierosināta vēl viena lieta par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

11.11.2022.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 10. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Kriminālprocesa likuma 631. panta trešā daļa: “Izskatot sūdzību vai protestu, tiesa var atcelt rajona (pilsētas) tiesas lēmumu un pieņemt šā likuma 630.pantā minēto lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc ārvalstīs reģistrēta komersanta Fortress Finance Inc. (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja mantai ar izmeklētājas lēmumu uzlikts arests. Vēlāk izmeklētāja pieņēmusi lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai. Ar Ekonomisko lietu tiesas lēmumu process par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigts. Rīgas apgabaltiesa ar 2022. gada 30. maija lēmumu pirmās instances tiesas lēmumu atcēla, arestēto mantu – naudas līdzekļus – atzīstot par noziedzīgi iegūtu un nosakot tās konfiskāciju valsts labā. Saskaņā ar apstrīdēto normu apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pieteikuma iesniedzēja ieskatā apstrīdētā norma gadījumos, kad lēmumu par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un tās konfiskāciju valsts labā sākotnēji pieņēmusi apelācijas instances tiesa, nenodrošina personai tai nelabvēlīga lēmuma tiesiskuma kontroli pēc būtības. Likumdevējs, pieņemot apstrīdēto normu, neesot ņēmis vērā Direktīvas 2014/42/ES 8. panta 1., 6., un 8. punktu. Tādēļ apstrīdētā norma, ciktāl tā liedz pārsūdzēt minēto apelācijas instances tiesas lēmumu, aizskarot Pieteikuma iesniedzējam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas process

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2023. gada 10. aprīlis.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-40-01