Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz zemes likumiskās lietošanas maksas apmēru

16.06.2022.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 15.jūnijā ierosināja lietu “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma)  paredz: “Būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām. Likumiskās lietošanas maksas apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par 50 euro gadā. Būves īpašnieks un zemes īpašnieks var rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Šāda vienošanās nesaista nekustamā īpašuma ieguvēju, mainoties būves vai zemes īpašniekam.

Augstāka juridiska spēka normas

Satversmes 105. panta pirmais un trešais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”, “Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LansiMed” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējai pieder nekustamais īpašums – zemes gabals. Uz zemes gabala atrodas četras daudzdzīvokļu mājas.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma, paredzot tikai četru procentu zemes lietošanas maksas apmēru no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, rada Pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā ietverto pamattiesību aizskārumu. Proti, šī apstrīdētā norma ierobežo Pieteikuma iesniedzējas tiesības rīkoties ar savu īpašumu, kā arī gūt no tā mantisku labumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 15. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu tādā gadījumā, ja Saeimai ir norādāmi kādi papildu apsvērumi tiem, ko Saeima jau par apstrīdēto normu ierosinātajās lietās sniegusi savos atbildes rakstos ar lietu faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 15. novembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-23-01