Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas liedz organizēt azartspēles interaktīvajā vidē

02.06.2020.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 2. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. pants:

“Uz šā likuma darbības laiku Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija aptur visas azartspēļu organizēšanas licences gan fiziskajās azartspēļu organizēšanas vietās (kazino licence, spēļu zāles licence, bingo zāles licence), gan interaktīvajā vidē un (vai) izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.”

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 105. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc SIA “Latsson Licensing” pieteikuma. Pamatojoties uz apstrīdēto normu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apturēja pieteikuma iesniedzējai izsniegtas azartspēļu organizēšanas licences darbību. Tādējādi pieteikuma iesniedzējai esot liegtas tiesības veikt komercdarbību – organizēt azartspēles interaktīvajā vidē – un gūt no tās ienākumus.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma ierobežo Satversmes 105. panta pirmajā teikumā noteiktās personas tiesības uz īpašumu, kas citstarp ietverot personas tiesības veikt komercdarbību uz licences pamata. Šis pamattiesību ierobežojums neesot noteikts ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtu tiesību normu, neesot saderīgs ar mērķi aizsargāt sabiedrību no Covid‑19 izplatības un esot pieņemts bez leģitīma mērķa. Pat pieņemot, ka apstrīdētajā normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis ir aizsargāt personas no nelietderīgiem tēriņiem, šis pamattiesību ierobežojums neesot samērīgs.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj arī Satversmes 1. pantā ietverto tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principu. Turklāt tās pieņemšanas procesā esot pārkāpts arī Satversmes 1. pantā ietvertais labas likumdošanas princips.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas Saeimu – līdz 2020. gada 3. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2020. gada 2. novembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-32-01