Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros

22.06.2021.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 22. jūnijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkts (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) noteica, ka tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, darbojas tikai:

 1. veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 2. veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;
 3. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
 4. optikas preču veikali;
 5. dzīvnieku barības veikali;
 6. ziedu veikali;
 7. grāmatnīcas;
 8. preses tirdzniecības vietas.
 9. datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali.
 10. veikali, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.*

Augstāka juridiska spēka normas

 • Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”
 • Satversmes 105. panta pirmais un trešais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”, “Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VRPB” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēja ir juridiska persona, kas pārvalda tirdzniecības centru, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2 (turpmāk – lielais tirdzniecības centrs). Pieteikuma iesniedzēja savu komercdarbību veic, iznomājot tirdzniecības telpas šajā tirdzniecības centrā. Apstrīdētās normas dēļ vairākiem mazumtirgotājiem esot liegts veikt komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Šā aizlieguma dēļ arī Pieteikuma iesniedzējai tiekot radīti zaudējumi, jo neesot iespējams pilnvērtīgi iznomāt tirdzniecības telpas. Tādējādi esot aizskartas Pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. panta pirmajā un trešajā teikumā noteiktās tiesības uz īpašumu. Apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums arī radījis tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu, jo neesot bijis noteikts tirdzniecības telpu iznomātājiem salīdzināmās situācijās.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2021. gada 23. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

 • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 22. novembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.


* 9. apakšpunkts normā ietverts ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2021. gada 10. aprīlī. Savukārt 10. apakšpunkts normā ietverts ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2021. gada 20. maijā.

Saistītā lieta: 2021-29-03