Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas citstarp nosaka tiesai tiesības ar lēmumu rezolūcijas veidā atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību administratīvo pārkāpumu lietā

19.09.2017.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 18. septembrī ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta piektās un septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta piektā daļa: “Ja tiesnesis, kuram apelācijas sūdzība nodota izlemšanai, atzīst, ka apelācijas tiesvedības ierosināšana ir atsakāma, jo nepastāv tās ierosināšanas pamati, jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu 10 dienu laikā izlemj trīs tiesneši koleģiāli.”

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta septītā daļa: “Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību. Lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, norādot tiesnešus, kuri pieņēma lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams. Par pieņemto lēmumu paziņo apelācijas sūdzības iesniedzējam.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Alvja Hāzes pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ir saukts pie administratīvās atbildības un viņam uzlikts naudas sods. Administratīvā pārkāpuma lieta izskatīta iestādē un tiesā. Par pirmās instances tiesas spriedumu pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis apelācijas sūdzību. Pamatojoties uz apstrīdētajām normām, trīs apelācijas instances tiesas tiesneši pieņēmuši lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību, kas sastādīts rezolūcijas veidā.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas nesamērīgi ierobežo viņam Satversmes 92. panta pirmajā teikumā nostiprinātās tiesības uz taisnīgu tiesu, jo esot pārkāptas pieteikuma iesniedzēja tiesības uz efektīvu tiesas pieejamību un tiesas objektivitāti, kā arī tiesības saņemt motivētu tiesas nolēmumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 21. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 18. februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-22-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-22-01