Ierosināta vēl viena lieta par Medzes pagasta teritorijas plānojumu

22.09.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Grobiņas novada domes 2010. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 62 „Detālplānojums īpašumam „Papardes” Medzes pagastā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam”.

Pieteikumu Satversmes tiesā iesnieguši deviņpadsmit Grobiņas novada iedzīvotāji, kas iebilst pret vēja ģeneratoru apbūves teritoriju noteikšanu Medzes pagasta īpašuma „Papardes” teritorijā. Pieteikuma iesniedzēji norādīja uz vairākiem pārkāpumiem, kas esot pieļauti plānojuma izstrādes gaitā, piemēram, plānojuma sabiedriskā apspriešana esot bijusi formāla. Īpašumu ieskaujot vairāki Natura 2000 teritorijā iekļautie dabas liegumi un citu iedzīvotāju īpašumi. Vēja ģeneratoru radītais troksnis un cita veida negatīvā ietekme kaitēšot gan dabai, gan iedzīvotājiem, citastarp degradējot ainavu un pazeminot īpašuma vērtību, iespējams, kaitēs iedzīvotāju veselībai. Pašvaldība neesot vērtējusi, vai vēja ģeneratorus var izvietot tā, lai tie atrastos pēc iespējas tālāk no iedzīvotāju mājām.

Līdz ar to sūdzības iesniedzēji lūdz atzīt apstrīdēto plānojumu par neatbilstošu Satversmes 105. pantu (tiesības uz īpašumu) un 115. pantam (tiesības dzīvot labvēlīgā vidē), kā arī atzīt plānojumu par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

Grobiņas novada dome ir uzaicināta līdz 2010. gada 22. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 22. februāris.


Relīze PDF formātā: 2010-65-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-65-03