Ierosināta vēl viena lieta par Kredītiestāžu likuma normām

16.11.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Kredītiestāžu likuma 59.5 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētā norma paredz noteikumus, pēc kuriem notiek kredītiestādes pamatkapitāla palielināšana. Norma noteic:

„(1) Ja Ministru kabinets pēc kredītiestādes valdes lūguma ir pieņēmis lēmumu par valsts būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, kredītiestādes padome ir tiesīga, nesasaucot akcionāru sapulci, akcionāru sapulces vārdā pieņemt lēmumu par kredītiestādes pamatkapitāla palielināšanu un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos līdzšinējiem kredītiestādes akcionāriem nav pirmtiesību iegādāties jaunās emisijas akcijas.

(3) Palielinot pamatkapitālu šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, grozījumus kredītiestādes statūtos izdara padome. Ja pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajā termiņā nav apmaksāta visu jaunās emisijas akciju nominālvērtība, pamatkapitāla palielināšana uzskatāma par nenotikušu un statūtos izdarītie grozījumi zaudē spēku no to apstiprināšanas brīža.”

Pieteikumu ir iesniegušas septiņas juridiskās personas, proti, investīciju ieguldījumu fondi, kuriem pieder daļa no AS „Parex banka” pamatkapitāla. Sākotnēji kopējā pieteicēju dalība pamatkapitālā esot bijusi 8,4%.

2010. gada 23. februārī Ministru kabinets esot pieņēmis lēmumu palielināt līdzdalību bankas pamatkapitālā. Šā lēmuma rezultātā pamatkapitāls esot būtiski palielināts un attiecīgi esot samazinājusies pieteikuma iesniedzēju dalība (šobrīd 2,1%). Tas pieteicējiem esot radījis būtiskas nelabvēlīgas sekas, piemēram, samazinājies izmaksājamo dividenžu apmērs. Tādējādi arī esot samazinājusies iespēja ietekmēt bankas darbību.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā norma aizskar viņu īpašuma tiesības. Pieteikumā ir arī pausts viedoklis, ka iejaukšanās akcionāru saistībās un tiesībās par labu valstij esot uzskatāma par tiesiskai valstij neatbilstošu, kā arī aizskarot pieteikuma iesniedzēju tiesisko paļāvību.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 17. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 16. aprīlis.


Relīze PDF formātā: 2010-71-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-71-01